Sant Pere Claver Memòria 2021

Menú

Autonomia i comunitat

Acció social, participació i plena inclusió

Autonomia i comunitat

Acció social, participació
i plena inclusió

Viure i conviure amb un problema de salut mental, amb un diagnòstic, amb l’estigma, amb les dificultats que es deriven del trastorn, del tractament, de les desigualtats socials i de les limitacions dels serveis. Aquesta és la realitat de moltes de les persones que atenem.

Ser protagonista actiu de la pròpia història de vida, participar en la vida de la comunitat i exercir –de la manera més plena possible– els drets i els deures com a ciutadà/ana sota els principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació. Aquests són els objectius que promovem per millorar la intervenció socioeducativa i fomentar la vida autònoma.

Entenem que l’àrea de suports és un conjunt de serveis complementaris als serveis clínics que atenen persones amb problemes de salut mental, amb discapacitat intel·lectual i/o que estan en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de fomentar els suports necessaris perquè puguin desenvolupar el propi projecte de vida en la comunitat i exercir una vida més plena amb la participació, les cures i els suports corresponents.

Des d’una mirada integral i orientada a la recuperació, i en col·laboració amb els altres agents de la comunitat, potenciem la capacitat de l’individu per prendre decisions i articulem amb cada persona els suports necessaris per acompanyar-la en el seu projecte de vida, per poder realitzar aquelles activitats a què aspira.

Skip to content