Sant Pere Claver Memòria 2021

Menú

Drets i suports

Inclusió social i suport
a la presa de decisions

Drets i suports

Inclusió social i suport
a la presa de decisions

Persones beneficiàries

386

Professionals

35

Programes i serveis
  • Tuteles: 270 usuaris/àries
  • Curateles: 73 usuaris/àries
  • Assistències: 22 usuaris/àries
  • Defensa judicial: 15 usuaris/àries
  • Administrador patrimonial 2021: 1
  • Més informació

Acompanyem i donem suport a les persones majors d’edat amb diagnòstic de salut mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat derivada del procés d’envelliment que puguin necessitar suport jurídic, econòmic i/o social per exercir la seva capacitat jurídica. Vetllem pels seus drets, el seu benestar i la promoció de la seva autonomia personal. Donem suport a la pressa de decisions i ho fem a partir de la voluntat, desitjos i preferències de les persones ateses.

A partir del 3 de setembre del 2021, els suports es proporcionen seguint les indicacions de la reforma legislativa estatal i catalana per apropar-se als dictats de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat. L’Assistència esdevé el mecanisme principal de suport, reemplaçant la tutela, la pàtria potestat prorrogada i fins i tot la curatela, en el territori català.

El nostre equip multidisciplinar fa anys que ve desenvolupant el model d’atenció centrat en la persona, a través del projecte de treball individualitzat i amb perspectiva d’atenció comunitària.

Oferim un servei d’assessorament a persones, famílies i professionals enfocat a informar-les i acompanyar-les sobre els canvis adoptats al nostre sistema legislatiu en relació als drets de les persones amb discapacitat. També les orientem sobre els procediments per sol·licitar suports a la l’exercici de la capacitat jurídica.

El principal repte del 2021 ha estat la immersió formativa en la reforma legislativa que afecta als drets de les persones amb discapacitat i la revisió i replantejament dels procediments i models d’atenció de les persones amb necessitats de suport a l’exercici de la seva capacitat jurídica, i en definitiva, a la presa de decisions.

Skip to content