Model
de gestió

Qualitat

 • El nostre model de gestió es basa en els principis del model EFQM. Comptem amb el Segell d’Excel·lència Europea +400, el qual avala la nostra gestió.
 • Els nostres serveis compten amb la certificació ISO 9001:2008 - sistemes de gestió de la qualitat.
 • Disposem d’un sistema de gestió ambiental certificat amb l’EMAS – gestió ambiental certificada.
 • Ens hem fixat com a objectiu millorar la seguretat i la salut en el treball i certificar-nos el 2022 amb l’ISO 45001: 2018, així com esdevenir una “empresa saludable”.

Eficiència i sostenibilitat

 • Un dels nostres valors corporatius és l’eficiència. Per a nosaltres, l’eficiència no només és un principi per a una òptima gestió, sinó també una exigència ètica, en tant que gran part del nostre finançament té un origen públic.
 • Creiem en la complementarietat entre l’eficiència i la qualitat assistencial, la qual entenem com el camí a seguir per mantenir i millorar uns sistemes de salut i de serveis socials universals, sostenibles i excel·lents.

Gestió del coneixement

 • El nostre model d’atenció dona molta importància a la formació contínua, a les sessions clíniques i a les supervisions dels equips.
 • Formem professionals en pràctiques i difonem el nostre coneixement mitjançant accions formatives dissenyades per a tercers, a través de seminaris i conferències, i mitjançant els mitjans i les xarxes socials. Disposem d’un Institut de Docència i Recerca per a aquestes finalitats.
 • Avaluem els programes i serveis, i fem recerca aplicada.

Innovació

 • Entenem la innovació com una manera de pensar i d’actuar que ens porta a avaluar i reconsiderar contínuament la nostra manera de fer, amb l’objectiu de prestar uns millors serveis, i per dissenyar noves solucions als problemes emergents en una societat sotmesa a constants canvis.

Transformació digital

 • Creiem que les noves tecnologies tenen un gran potencial per prestar uns serveis sanitaris i socials més personalitzats i eficaços, així com per donar una resposta més àgil a les necessitats de la població. 
 • Comptem amb una estratègia de dades i de transformació digital per als propers 5 anys, i treballem amb desenvolupaments informàtics propis i adaptats a les necessitats dels equips professionals i de les persones que atenem.

Responsabilitat social

 • Som una entitat socialment responsable en els àmbits social, econòmic, laboral i mediambiental.
 • Estem compromesos amb la igualtat entre dones i homes, amb la no discriminació per qualsevol raó, i en la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials que posen en perill que les persones puguin exercir amb
  llibertat els seus drets, accedir en igualtat de condicions als serveis de salut i als serveis socials, i desenvolupar els seus projectes de vida.
 • Tenim un compromís ferm amb el territori i la població més propera als nostres serveis, Barcelona i el seu entorn més proper; especialment el districte de Sants-Montjuïc, Santa Coloma de Gramenet i Badia del Vallès. Ens considerem part de la seva comunitat i, com a tal, participem del seu teixit associatiu i de totes aquelles iniciatives públiques i privades que són coherents amb els nostres valors, visió i missió.
 • Consulta en nostre portal de transparència:
  - SantPere Claver – Fundació Sanitària
  - SantPere Claver – Fundació Lluís
  - SantPere Claver – Fundació Social

Bon govern

 • En la nostra tasca ordinària, actuem d’acord amb el nostre codi ètic i el nostre codi de bon govern.
 • Apostem pel desenvolupament de la transparència i la rendició de comptes als nostres grups d’interès: administracions públiques, persones usuàries, familiars, voluntaris, professionals, proveïdors i socis.
 • Creiem en la cooperació més que en la competència, raó per la qual treballem en col·laboració amb les administracions públiques, amb la societat civil i amb altres organitzacions sanitàries i socials.
 • Fomentem la participació dels equips professionals i de les persones usuàries. Entenem la participació com a un dret i alhora una responsabilitat, la qual genera
  sentiment de pertinença i motiva, i també dota de major legitimitat i eficàcia les decisions.