Drets i suports

Inclusió social i suport
a la presa de decisions

Persones beneficiàries

366

Professionals

33

Figures de protecció
  • Tuteles: 268 usuaris/àries
  • Curateles: 63 usuaris/àries
  • Assistències: 18 usuaris/àries
  • Defensa judicial: 17 usuaris/àries
  • Més informació
Vetllem pel benestar de les persones amb diagnòstic de salut mental, discapacitat intel·lectual o persones afectades pel procés d’envelliment que han vist modificada la seva capacitat d’obrar mitjançant una sentència judicial. Els objectius principals del nostre àmbit d’actuació són: donar suport a les persones en la presa de decisions, vetllar per la protecció dels seus drets, promocionar el seu benestar, la millora de la qualitat de vida i afavorir la seva inclusió social.

L’activitat principal es duu a terme amb les anomenades institucions de protecció de la persona, regulades en el Codi civil de Catalunya: tutela,  curatela, defensor judicial, guardador de fet i assistent fins el 3 de setembre del 2021 quan va entrar en vigor el Decret Llei 19/2021 pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. Això comporta l’abolició de les incapacitacions i en el cas de Catalunya, la substitució de les Tuteles, Curateles i Pàtries potestats prorrogades per la institució de suport de l’Assistència. Aquest canvi, entre altres coses, respon a l’adaptació de l’ordenament jurídic a l’article 12 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, signada a Nova York el 2006 i ratificada per l’Estat espanyol posteriorment. L’article 12 reconeix la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat i el seu exercici en igualtat de condicions que la resta de persones. També estableix que s’han de prendre les mesures pertinents per proporcionar els suports i les salvaguardes adequades per garantir que les persones amb discapacitat puguin exercir la seva voluntat, preferències i desitjos. Es tracta d’un model de suport i protecció basat en el respecte a la voluntat i de la persona que, com a norma general, serà l’encarregada de prendre les seves decisions.

El nostre equip fa anys que desenvolupa un model d’atenció centrat en la persona, amb  perspectiva d’atenció comunitària i orientació cap al foment de l’autonomia. S’ofereix un servei d’orientació a persones, famílies i professionals que estan interessats en sol·licitar un sistema de provisió de suports mitjançant la figura de l’assistència jurídica.
< Tornar enrere