Canal de denúncia

A Pere Claver Grup, com instrument de la seva política de prevenció de delictes i de conformitat amb el que exigeix l’art. 31 bis del Codi Penal, posa a disposició de qualsevol persona un Canal de Denúncia per mitjà del següent correu electrònic: canaldenuncia@pereclaver.org

El Canal té l’objectiu de rebre comunicacions d’infraccions, d’indicis d’infraccions o de risc de que hi hagi infraccions penals o infraccions del Codi de conducta del Grup, a fi i efecte de permetre iniciar un procediment intern per comprovar els fets i adoptar les mesures de reacció i correcció oportunes. També pretén ser una via per resoldre els dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta que pugui tenir transcendència penal.

Es pot accedir al text íntegre del Codi de conducta de Pere Claver Grup aquí.

Instruccions d’ús del Canal denúncia

 1. Enviar una comunicació al correu electrònic o adreça postal a dalt indicada o bé complimentar el formulari adjunt.

 2. (Opcional) Indicar els noms i cognoms de la persona que formula la comunicació al Canal.

 3. (Opcional) Dades de contacte de qui formula la comunicació (correu electrònic, adreça postal i telèfon).

 4. Descripció dels fets denunciats (descripció de la conducta irregular i identificació de les persones implicades). En el cas que es tracti d’un dubte ètic, descripció de la conducta que suscita dubtes.

 5. Adjuntar documents que siguin una prova o indici de la conducta irregular o suggerir altres mitjans de prova útils per determinar la seva existència.

Regles generals de funcionament del Canal denúncia

 1. La llei permet les denúncies anònimes. El fet que el denunciant opti per identificar-se, en cap cas, significa que la seva identitat es pugui fer pública. Així doncs, es mantindrà la confidencialitat de la identitat del denunciant amb les úniques excepcions previstes a la llei i quan resulti imprescindible per investigar els fets denunciats.

 2. La investigació i comprovació dels fets denunciats es durà a terme amb objectivitat, imparcialitat i amb la màxima discreció i reserva possibles

 3. Hi ha el deure de col·laborar en la investigació dels fets, de mantenir la confidencialitat de la col·laboració prestada i de la informació relativa als fets dels quals es té coneixement.

 4. Si una persona, integrant del Grup, és autora o partícip en els fets que infringeixen la llei o el Codi de conducta i és la primera en denunciar-ho, li seran aplicables algun dels següents beneficis:

 5. Si és l’únic responsable, se li moderarà, segons els casos, la sanció prevista en el Codi de conducta.

 6. Si hi ha diversos responsables i és la primera persona en denunciar-ho, se li moderarà, segons els casos, la sanció prevista en el Codi de conducta.

 7. Amb independència dels beneficis anteriors, el Codi Penal preveu atenuants de la sanció penal per aquells autors o partícips d’un delicte que el confessin, que reparin el dany ocasionat a la víctima o que disminueixin els seus efectes.

 8. S’arxivaran les denúncies quan els fets resultin ser falsos o no puguin ser demostrats (sense perjudici, del deure denunciar-ho a les autoritats quan siguin versemblants els fets denunciats).

 9. No hi haurà represàlies ni sancions contra el denunciant, ni tan sols quan els fets siguin falsos (llevat que la denúncia fos presentada amb mala fe i amb consciència de la seva falsedat).

 10. Quan es comprovi la veracitat dels fets, es promouran l’adopció de sancions i mesures correctives i es denunciaran els fets a les autoritats quan sigui preceptiu legalment.

Responsable de Compliment Normatiu. Gestor del Canal de Denúncia

Pere Claver Grup té designat un Responsable de Compliment Normatiu que, per delegació de la Gerència, té la funció de supervisar, amb independència i objectivitat, que els integrants del Grup (i altres destinataris del Codi de conducta, quan s’escaigui) compleixen amb la normativa penal i l’esmentat Codi. Amb aquesta finalitat promourà el coneixement de l’esmentat Codi, resoldrà els dubtes que la seva interpretació pugui generar i gestionarà el Canal de Denúncia.

Protecció de Dades Personals

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides seran objecte de tractament per part de Pere Claver Grup (en endavant el Grup), amb la finalitat de tractar les comunicacions relatives al Canal de Denúncia. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça dpd@pereclaver.org o per escrit enviat a C. Vilà i Vilà nº 16, 08004, Barcelona. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@pereclaver.org. Els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal i en els casos en que sigui necessària la cessió de les dades als nostres assessors amb la finalitat de gestionar el Canal de Denuncia. Preguem comuniqui de forma immediata a dpd@pereclaver.org o per correu postal al carrer Vila i Vilà, número 16 de Barcelona (08004), qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

D’acord amb el que estableix el Compliance Penal de Pere Claver Grup, hem posat en marxa les eines oportunes de caràcter preventiu per garantir que les diferents accions, activitats que realitzen les persones vinculades a Pere Claver Grup en nom del mateix, es facin d’acord amb les normes legals, polítiques internes i qualsevol disposició d’obligat compliment.

En el marc d’aquest projecte, s’ha habilitat aquest canal de denúncia que posem a la vostra disposició.

En cas de dubtes podeu contactar per correu electrònic a canaldenuncia@pereclaver.org, o utilitzar el següent formulari 


Pere Claver Grup
Tel. 93 442 39 03
info@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Pere Claver Grup
Tel. 93 442 39 03
info@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 2019
Premi Clúster Salut Mental Catalunya
Programa Actius de l’Acord
I Reconeixement InDRET a la Gestió Inclusiva del Voluntariat

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Skip to content